Ještě jedna úprava státní magisterské zkoušky!

Bc. studium

Státní magisterská zkouška i nadále sestává ze tří zkoušených okruhů:

I. dějiny umění středověku a novověku,
II. dějiny umění 19. a 20. století,
III. metodologie oboru.

Charakter zkoušky v okruhu III. (metodologie) se vůbec nemění (student dostane jednu z otázek z publikovaného seznamu a musí na ní během 10-15 minut komplexně odpovědět). Z okruhu I. a okruhu II. si student sám vybere tři úžeji zaměřená témata (celkem tedy šest), která dopředu zpracuje (alespoň jedno téma z okruhu I. i II. musí být věnováno českému a alespoň jedno evropskému umění). Seznam témat není předem stanoven, nicméně jeho volba a zvolený úhel pohledu je důležitou součástí zkoušky. Ani jedno z vybraných témat nesmí vycházet ze studentovy diplomové práce. Témata ke zkoušce jsou předložena v podobě názvu a výčtu uměnovědných otázek či problémů, které se k vybranému tématu váží a kterým se student chce během svého vystoupení věnovat.

Soupis témat s obsahovým upřesněním student odevzdává e-mailem na sekretariát (marcela.spackova@ff.cuni.cz) maximálně týden po odevzdání diplomové práce (letošní jarní termín pro odevzdání závěrečných prací byl prodloužen do 30. dubna, takže nejpozději 7. května 2022). Vybraná témata jsou poté schvalována pedagogickým sborem, který případně může navrhnout doplnění nebo si vyžádat jejich změnu.

Při vlastním průběhu státní zkoušky zkušební komise vybere z každého okruhu jedno téma, které musí student během desetiminutového referátu přednést jako logický celek, obsáhnout veškeré stanovené tematické body a dodržet daný časový termín. Po každém z referátů bude následovat diskuse, v níž musí zkoušený  prokázat schopnost reagovat na otázky komise.

 

Úvod > Nástěnka > Ještě jedna úprava státní magisterské zkoušky!