Bc. studium

Studovat dějiny umění už dávno neznamená jen nekonečné memorování jmen, letopočtů a uměleckých děl. Naše bakalářské studium je založeno na pochopení jedinečných uměleckých fenoménů v širokých souvislostech a vzájemných vazbách. Zajímá nás umění 19., 20. a 21. století, stejně jako umění středověku, renesance nebo baroka. Jsme přesvědčeni, že porozumění jedné umělecké epoše otevírá zajímavé otázky pro další období a témata a že je tak možné a důležité usilovat o poznání umění současného i nejstaršího. Při výuce využíváme mimořádné umělecké bohatství Prahy, takže řada předmětů se koná přímo v terénu – ve městě, v památkách, v galeriích.
Dějiny umění jsou jako humanitní obor důležitou protiváhou k čistě ekonomickému a pragmatickému myšlení současné společnosti. Právě skrze dějiny umění je možné pochopit celý široký kulturní rámec lidstva od starověku až po 21. století. I proto se během bakalářského studia klade důraz na počáteční celkový přehled o oboru, na základy badatelské činnosti a orientaci v domácí i zahraniční uměnovědné literatuře. To také souvisí s rozvíjením jazykových znalostí a schopností formulace dosavadních uměnovědných témat. Nekoncipujeme výuku jako vštěpování neměnných pravd, ale povzbuzujeme studentky / studenty ke kritickému myšlení a k pilování argumentačních schopností v diskusi s pedagogy a kolegy spolužáky. Samozřejmostí jsou také individuální konzultace, které tuto pluralitu názorů i výkladů pomáhají dotvářet. Pedagogové působící na našem Ústavu propojují své akademické působení s aplikací výzkumu v praxi a spolupracují s předními galeriemi, muzei, pracovišti památkové péče atd. Tuto zkušenost přenášejí do výuky: také studentka / student má skrze spolupráci s etablovanými institucemi a jejich odborníky po celou dobu studia kontakt i s praktickou stránkou oboru.
Díky tomu se už po dokončení bakalářského programu může uplatnit na většině méně náročných pracovních pozic spojených s uměním, např. v oblasti památkové péče, galerijního provozu, muzejnictví, ale také ve vzdělávání či na pozicích ve veřejné správě. Nejčastěji se jedná o asistenty kurátorů, dokumentátory, správce sbírek, ale také průvodce nebo pracovníky lektorských oddělení. Po zakončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském programu dějin umění nebo si vybrat jiný příbuzný humanitní obor, na nějž ho studium dějin umění solidně připraví.