Předměty

Povinné předměty

Souborné zkoušky

Souborné bakalářské zkoušky jsou komisionální s možností krátké přípravy. Zahrnují vždy dvě otázky (české a evropské umění), vycházející z předem daných okruhů. Obě otázky jsou na místě zadávány zkoušejícím. Student musí prokázat monografickou znalost jednotlivých témat a umělců, umět rozčlenit jejich dílo do etap a v každé uvádět charakteristická díla včetně datace na polovinu desetiletí. Souborná zkouška je cílenou přípravou na státnice a jejím cílem je zajistit, aby studenti dané období ovládali suverénně a do hloubky, z čehož vyplývá její rozsah i značná náročnost.

Povinně volitelné předměty vypsané pro LS 2020/2021

Uměleckohistorická cvičení

Kapitoly ze znalectví umění IV: Jednosemestrální cvičení volně navazuje na předchozí kurzy Kapitol ze znalectví umění, zaměřené na stylové a technické aspekty znalectví umění s materiálovým zaměřením na tvorbu 19. století.

Iconoclash: chapters from the history and structure of iconoclasms: Since ever was the production of images inseparably connected with it’ destruction. Series of iconoclasms and destructions of images from ancient Egypt to present day allows us to speak about notoriously troublesome relation of the „West“ (broadly understood as a heritage of jewish and hellenistic culture) towards the image.

Předměty na UMPRUM
I letos máte možnost navštěvovat některé předměty vyučované na UMPRUM. Je však třeba si v našem SISu zapsat předmět „Vybraná témata z teorie a dějin umění“ (UMPRUM) s kódem podle typu studia, které absolvujete, a dále se zaregistrovat na studijním oddělení UMPRUM. Jinak vám nebudou moci být zapsány získané známky do našeho SISu.
Semináře z umění 19. a 20. století

Seminář umění 19. století II: Klasicismy v uměleckých Čechách 19. století: Časový záběr okruhu témat je od konce 18. století s výběrovým přesahem do začátku 20. století. Oborově seminář zahrnuje tvorbu v sochařství a malířství, architekturu, užité umění, sběratelství a patronaci umění, uměnovědné reflexe antiky ve sledovaném období (případně v dobové kritice umění).

Seminář architektury 20. století II

Seminář umění po roce 1945 II: Dílo ve veřejném prostoru – komplexní analýza

Seminar of Contemporary Art II: Conflicts and Coalitions

Přednášky z dějin raně křesťanského a středověkého umění

Sochařství za vlády Lucemburků ve středoevropském kontextu – Plzeňská Madona a krásný sloh II

Středověké profánní umění: Cílem souboru přednášek je představit různé podoby a témata středověkého profánního umění a metodologické otázky, které se k nim vztahují. Předmětem našeho zájmu budou výtvarná díla vznikající v období vymezeném přibližně lety 1150–1550, přičemž důraz bude kladen především na ta, která vznikala v Čechách a ve střední Evropě. Ta však zároveň budou nahlížena především v rámci širšího kontextu v souvislosti s díly dochovanými v zahraničí. Z hlediska uměleckých druhů bude pozornost věnována zejména nástěnným malbám, nejrůznějším pracím uměleckého řemesla (textilie, nábytek, šperky, keramika) a pozdně středověké grafice. Opomenuty nezůstanou ale ani rukopisy, nejstarší tisky a několik vzácně dochovaných deskových obrazů pozdního středověku. Tematicky se kurz orientuje především ikonograficky, ale zcela stranou nezůstanou ani formální otázky výtvarných děl; zajímat nás přitom budou především způsoby přenosu a úprav témat i kompozic, jejž je lze zachytit především díky dobové grafice.

Přednášky z dějin renesančního a barokního umění

Michelangelo mezi Vasarim a Pollockem: Přednáška sleduje proměny výkladu díla jednoho z nejvýznamnějších umělců evropské historie, Michelangela Buonarrotiho. Jeho dílu je věnována pozornost od poloviny 16. století dodnes, avšak způsob vnímání jeho díla a tím i význam jeho umění se historicky výrazně proměňoval. Tudíž je možné na jednotlivých interpretacích jeho umění sledovat proměny dějin umění jakožto vědecké disciplíny, s jejím etablováním od poloviny 19. do poloviny 20. století. Této době dějin umění ve spojení s Michelangelovým uměním bude v přednášce věnována stěžejní pozornost.

Přednášky z dějin umění 19. a 20. století

Feminist and Queer Theory in Contemporary Art of Central and Eastern Europe: The course seeks to introduce students to the richness and diversity of feminist and queer theory in relation to a vast array of examples of contemporary art produced in Central and Eastern Europe. The course will combine lecture format with reading and interpretation of selected texts dealing with a broad variety of topics ranging from identity, embodiment, race, sexuality, authorship, institutional critique, to spectacle and gaze, among others. Students will be encouraged to analyse ideological inscriptions and the effects of the sex/gender system and heteronormativity and invited to challenge the related overlapping, and contradictory systems of power that shape our lives and actions.

Selected Topics from the Czech Art History IV: The course is specifically designed for foreign students coming to Prague to learn more about Czech art and its historical, political and social context. However, the aim of the course is not simply to summarize the most important facts, artists and artworks but rather to introduce the students to a selection of interesting moments in the Czech art history with the help of a range of interdisciplinary approaches and new methodological tools. As for the time period, the course will cover the period from Middle Ages to the twentieth century with a stronger focus on modern art.

Umělec a umělectví v Čechách 19. století: Jednosemestrální přednáška pojedná téma hlavně na artefaktech malířství, sochařství a kresby i grafiky (včetně karikatury), se zaměřením na ikonografii umělectví (obraz umělce, jeho ateliéru a alegorie umění). Časový záběr okruhu témat je od konce 18. století s výběrovým přesahem do začátku 20. století, s přihlédnutím k evropskému kontextu.