Proseminář z dějin umění

Vstupní seminář je povinným předmětem pro studenty prvního ročníku, jeho úspěšné absolvování je předpokladem pro pokračování studia v seminářích. Výuka probíhá seminární formou ve dvou semestrech (3 hodiny týdně). Každý semestr je ukončen písemným testem a vypracováním písemné práce. Jedna ze dvou písemných prací je rozbor vybrané architektury, druhá rozborem buď sochařského nebo malířského díla. Vyžaduje se pravidelná účast v předmětu, omluveny jsou nejvýše tři absence během roku.

Vstupní seminář je základní uměleckohistorickou propedeutikou. Výuka je rozdělena do dvou bloků. První je věnován architektuře, jejímu odbornému názvosloví, kompozičním principům, charakteristikám slohů a proměn v dějinách architektury a základům urbanismu. Druhý blok zahrnuje několik samostatných částí: a) liturgický prostor (křesťanský i židovský), jeho výbava, funkce a odborné názvosloví, b) hagiografie a ikonografie, liturgie c) základy historické umělecké technologie. Součástí výuky jsou exkurze do uměleckých sbírek a návštěva architektonických památek. Cílem předmětu je zvládnutí odborné terminologie a osvojení základů analytických metod zkoumání uměleckého díla.

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Ing. Petr Macek, Ph.D.

Literatura

Architektura

Staletí kolem nás

Povinná

Doporučená

 • Norberg-Schulz, Ch., Genius loci, Praha 1994
 • Syrový B. a kol, Architektura: svědectví dob,. Praha 1977
 • Zevi B., Jak se dívat na architekturu, Praha 1966

Liturgie a liturgické předměty

Povinná

 • Foltynovský J., Liturgika, Olomouc 1936
 • Adam R. Liturgický rok, Praha 1999
 • Adam, A, Liturgika, Praha 2001

Doporučená

 • Hakl B. F., Liturgika, Praha 1893
 • Kupka J., O mši svaté, Praha 1899
 • Sauer R., Symbolik des Kirchengebäudes, Freiburg 1902
 • Kupka J., O církevním roce, Praha 1907
 • Podlaha A. , Český slovník bohovědný, I.-IV, Praha 1912-1930
 • Braun J., Liturgisches Handlexikon, Regensburg 1924
 • Braun J., Die liturgische Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, Freiburg 1924
 • Braun J., Der christliche Altar, München 1924
 • Podlaha A., Katolická liturgika, Praha 1928
 • Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1930-1933
 • Novotný A., Biblický slovník, Praha 1956
 • Merell J., Malý bohovědný slovník, Praha 1963
 • Encyklopaedia Judaica, Jerusalem 1972
 • Pokorný L., Liturgika II., Skriptum římskokatolické cyrilometodějské fakulty v Litoměřicích, Praha 1976
 • Onasch K., Liturgie und Klunst der Ostkirche in Stichworten, Leipzig 1981
 • Morant H. de, Dějiny užitého umění, Praha 1983
 • Šidlovský G., Svět liturgie, Praha 1991
 • Judaismus, křesťanství, islám, Praha 1992
 • Runes D. D., Slovník judaismu, Bratislava 1992
 • Šedinová J., Doležalová J., Židovské zvyky a tradice. Židovské muzeum v Praze, Praha 1995
 • Kanof A., Jewish Symbolic Art, Jerusalem 1996
 • Meek H.A., The Synagogue, London 1995
 • Douglas D. J. (ed.) Nový biblický slovník, Praha 1996

Hagiografie a ikonografie

Povinná

 • Ryneš V., Atributy v umění, Roztoky 1971
 • Braun J., Tracht und Atribute der heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943
 • Eckert F., Církev vítězná. Životy svatých a světic Božích I.-IV. Praha 1892-1899
 • Pfeiderer R., Atributy světců, Praha 1992
 • Royt, J., Slovník biblické ikonografie, 2005

Doporučená

 • Vondruška I., Životopisy svatých I.-IV., Praha 1930-1932
 • Svátek J., Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. Sborník archivních prací 2/1970, Praha 1970
 • Ryneš V., Světci v umění, Roztoky 1971
 • Hlaváčková J., Konzal V., Slovník pojmů a jmen, in: Svět Andreje Rubleva, Praha 1981, s. 132-171
 • Bohemia sancta, Životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
 • Remešová V., Ikonografie a atributy svatých, Praha 1990
 • Jirásko Z., Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991

Historické technologie

 • Cennino Cennini, Il Libro dell´Arta, 1437 (české vydání: Kniha o umění středověku, Praha 1946)
 • Alberti L.B., Delle Pittura 1435. Della Scuptur, 1464 (české vydání: O malbě, O soše, Praha 1947)
 • Vinci L. da, Trattato della Pittura (české vydání: Úvahy o malířství, Praha 1941)

Malířské techniky

Povinná

 • Hégr M., Technika malířského umění, Praha 1941
 • Slánský B., Technika malby I., II., Praha 1953, 1956
 • Slánský B., Technika v malířské tvorbě, Praha 1976
 • Krejča A., Technika kresby, Praha 1988

Doporučená

 • Petr F., Malířské techniky, Praha 1926
 • Petr F., Olejomalba a enkaustika, Praha 1930
 • Volavka V., Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Praha 1934
 • Kadeřávek F., Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1935
 • Hégr M., Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Praha 1944

Sochařské techniky

Povinná

 • Volavka V., O soše, Praha 1943
 • Šeda V., Sochařské řemeslo, základy sochařského umění, Praha 1953

Doporučená

 • Kadeřávek F., Reliéf, Praha s.d.
 • Fajt J., Sršeň L., Katalog lapidaria Národního muzea v Praze, Praha 1990

Techniky uměleckého řemesla

Povinná

 • Rada P., Kniha o technikách keramiky, Praha 1956
 • Paraubek F. N., Sklářské besedy, Praha 1944

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Proseminář z dějin umění