Tematické okruhy k magisterským státním zkouškám

I. Umění středověku a novověku

České země

1. Románské umění v Čechách a na Moravě
2. Gotické malířství a sochařství 14. století v Čechách a na Moravě
3. Gotická architektura 13. a 14. století v Čechách a na Moravě
4. Umění doby Karla IV. a Václava IV.
5. Umění doby husitské
6. Umění za vlády Jagellonců v Čechách a na Moravě
7. Renesanční architektura v českých zemích
8. Renesanční sochařství a malířství v českých zemích
9. Umění doby Rudolfa II.
10. Architektura 17. století v Čechách
11. Malířství a sochařství 17. století v Čechách
12. Architektura 1/2 18. století v Čechách
13. Malířství a sochařství 1/2 18. století v Čechách
14. Umění 2/2 18. století v Čechách

15. Umění baroka na Moravě

Evropa

16. Raně křesťanské umění
17. Karolinské a ottonské umění
18. Románské umění v Evropě (na území dnešní Francie, Itálie a Německa)
19. Gotická architektura ve Francii a v německých zemích
20. Internacionální gotika ve Francii, Itálii a střední Evropě
21. Gotické malířství a sochařství ve Francii
22. Gotické malířství a sochařství v německých zemích
23. Malířství 13. a 14. století v Itálii
24. Sochařství 13. a 14. století v Itálii
25. Umění 15. a 16. století v německých zemích
26. Renesanční architektura v Itálii 15. století
27. Renesanční malířství a sochařství v Itálii 15. století
28. Umění renesance a manýrismu v Itálii 16. století
29. Barokní architektura v Itálii 17. století
30. Barokní malířství a sochařství v Itálii 17. století
31. Barokní umění v Rakousku a v německých zemích 17. a 18. století
32. Francouzský barokní klasicismus 17. století

33. Barokní umění ve Španělsku, Nizozemí a Vlámsku 17. století

II. Umění 19. a 20. století

České země

1. Umění 1/2 19. století v Čechách a na Moravě
2. Malířství a sochařství 2/2 19. století v Čechách
3. Architektura 2/2 19. století v českých zemích
4. Generace Národního divadla
5. České umění na přelomu 19.a 20. století
6. Umělecké směry počátku 20. století
7. Umělecké skupiny a tendence mezi dvěma válkami
8. Česká architektura mezi dvěma světovými válkami
9. České umění 2/2 20. století
10. Česká architektura po roce 1945

11. Tendence současného českého umění

Evropa

12. Umění ve Francii závěru 18. a počátku 19. století
13. Novoklasicismus v evropském umění 18. a 19. století
14. Romantismus v evropském malířství 19. století
15. Realismus ve francouzském malířství 19. století
16. Impresionismus, postimpresionismus a stylové tendence 3/3 19. století
17. Evropská architektura 19. století
18. Evropské umění kolem roku 1900
19. Evropská architektura přelomu 19. a 20. století
20. Hlavní evropské umělecké směry počátku 20. století
21. Evropské umění mezi dvěma světovými válkami
22. Evropská architektura 1/2 20. století
23. Umělecké směry po druhé světové válce
24. Evropská a světová architektura 2/2 20. století
25. Tendence současného evropského a světového umění

III. Metodologie dějin umění

 
1. Kulturněhistorické tendence v dějinách umění 19. a 20. století
2. Ikonologie (A. Warburg, E. Panofsky)
3. Vídeňská škola dějin umění
4. E. H. Gombrich
5. Český dějepis umění ve 20. století
6. Poststrukturalismus a dějiny umění (Podněty filosofie a literární kritiky pro dějiny umění: Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, GillesDeleuze)
7. Postmodernismus a dějiny umění (Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Robert Venturi, Douglas Crimp)
8. Konec dějin umění (?), kritika institucí tradičních dějin umění (muzea) (HansBelting, Arthur C. Danto, Donald Preziosi, Hal Foster)
9. Dějiny umění a archiv, archeologie, anachronismus (Walter Benjamin, Michel Foucault, André Malraux, představitelé: Georges Didi-Huberman)
10. Psychoanalýza, „gender“, postkoloniální studia a dějiny umění (Jacques Lacan, Julia Kristeva, Laura Mulvey, Griselda Pollock, Linda Nochlin, Homi Bhabha, Gayatri Spivak)
11. Lingvistický obrat a dějiny umění („Sémiotická a sémiologická“ východiska: Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, Jan Mukařovský, představitelé: Meyer Schapiro, Nelson Goodman, NormanBryson, Mieke Bal, W. J. T. Mitchell)
12. Vizuální obrat a vizuální studia (Michael Baxandall, Svetlana Alpers, NormanBryson, Michael A. Holly, Keith Moxey, James Elkins)
13. Německá věda o obraze – Bildwissenschaft (Východiska: Hans Belting, představitelé: Horst Bredekamp, Olaf Breidbach, Gottfried Boehm)
14. Sociální dějiny umění, marxistické dějiny umění a sociologie umění (Walter Benjamin, Meyer Shapiro, T. J. Clark, Guy Debord, Pierre Bourdieu)
15. Dějiny umění, psychologie vidění a neurovědy (Jonathan Crary, Vilayamur S.Ramachandran, David Freedberg, Vittorio Gallese)
16. Dějiny umění, technický obraz, nová média (Walter Benjamin, Herbert Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Vilém Flusser)
17. Teorie fotografie (Wolfgang Kemp, Roland Barthes, Susan Sontag, Douglas Crimp, Benjamin H. D. Buchloh, Craig Owens)
18. Teorie postprodukce (Nicolas Bourriaud)
19. Současné levicové myšlení a jeho podněty pro dějiny umění, teorie participace – umění spolupráce (východiska v „New left“: T. J. Clark, Griselda Pollock, Guy Debord, představitelé: Boris Groys, Slavoj Žižek, Claire Bishop)
Úvod > Studium > Magisterské studium > Tematické okruhy k magisterským státním zkouškám