Průběh studia

Student během studia plní předměty podle studijního plánu. Kromě povinných předmětů musí získat 18 kreditů za PVP1 (přednášky z dějin umění), 24 kreditů za PVP2 (semináře z dějin umění), 6 kreditů za PVP3 (cvičení a stáže z dějin umění) a PVP4 (zkoušku z cizího jazyka na úrovni B2, přičemž musí jít o jiný jazyk, než ten, z nějž skládal zkoušku v bakalářském studiu). Volitelné předměty si student volí tak, aby za své studium získal celkem 120 kreditů.

Zakončení studia

K úspěšnému zakončení studia je nutné splnit všechny náležitosti dané studijním plánem a mít je splněné v SIS a  následně složit závěrečnou zkoušku, skládající se z obhajoby magisterské práce a samotné zkoušky. Stručné přehled s odkazy na další informace naleznete níže.

Náležitosti magisterské práce

V rámci magisterské práce student musí prokázat nejen suverénní práci s primární i sekundární literaturou a historickými prameny, ale i schopnost metodologické reflexe dosavadního bádání i vlastního přístupu. Práce musí bez výjimky obsahovat syntetický závěr, který není anotací ani shrnutím již řečeného, ale plnohodnotným syntetickým textem, který zkoumané téma finálně zhodnotí, zasadí do nových skutečností a zformuluje témata či otázky, kterými by se mělo bádání v dané oblasti dále zabývat.

Rozsah práce je minimálně 60 NS, maximálně 100 NS. Do stránkového rozsahu se počítá pouze vlastní text práce bez příloh. Nedodržení minimálního rozsahu práce je důvodem k hodnocení „neprospěl“.

Metodické pokyny k formální stránce naleznete v odkazu. Po dohodě s vedoucím je zvolen citační úzus dle časopisu Umění nebo úzus užívaný na KTF UK.

Hodnocení práce:

Výborně – práce přinesla významná zjištění a její syntetický závěr otevírá nové otázky a témata. Práce je určena k odborné publikaci.

Velmi dobře – práce naplnila běžné standardy kladené na Mgr. práci.

Dobře – práce naplnila standardy, avšak vykazuje dílčí problémy; závěr má spíše charakter resumé.

Problematická jazyková úroveň práce či nedostatečná redakce textu je vždy povinně důvodem ke snížení hodnocení práce o jeden stupeň (včetně posunu z „dobře“ na „neprospěl“)!

Odevzdání magisterské práce

Termíny odevzdání:

  • pro obhajoby v květnu či červnu do 15. 4. toho roku
  • pro obhajoby v září do 15.7. toho roku
  • pro obhajobu v lednu či únoru do 15.11. toho roku

Do stanovených termínů musí být odevzdaný PDF soubor přes SIS a 2 fyzické výtisky (pouze pomocné pro obhajobu, proto bude jedno paré po obhajobě vráceno a pevná vazba není povinností, zcela dostačující je i měkká kroužková). Elektronická podoba v SIS musí obsahovat následující samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky + nepovinně může práce obsahovat další přílohy. Všechny soubory musí být nahrány v souboru typu PDF/A-1a nebo PDF/A-2u. Návod na vytvoření těchto souborů naleznete v manuálu.

Soubory s řešením práce a přílohami je možné průběžně nahrávat do SIS do oddílu editace práce a provédst předběžnou kontolu plagiátů (pouze informativně pro studenta, kontrola se po odevzdání provede automaticky). Po nahrání všech částí práce je možné ji odevzdat. Detailní popis i s obrázky naleznete v manuálu. Posudky vedoucího i oponenta budou k dispozici nejpozději 5 dní před obhajobou.

Státní závěrečné zkoušky

Magisterské státní závěrečné zkoušky se skládají ze třech okruhů otázek:

  1. Umění středověku a novověku
  2. Umění 19. a 20. století
  3. Metodologie oboru

V každém okruhu je několik tematických podotázek. Student musí v každé z oblastí prokázat dobrou orientaci, znalost klíčových autorů a jejich hlavních děl a schopnost zasadit jejich dílo do širšího uměnovědného kontextu. V otázce, která spadá do období či oboru jeho magisterské práce, musí student prokázat podrobné znalosti jednotlivých autorů, konkrétních děl a uměleckohistorických souvislostí.

Stáže a projekty

Články a publikace diplomantů

Úvod > Studium > Magisterské studium > Průběh studia