Úvod do stavebně-historického průzkumu

Metoda stavebně-historického průzkumu jako základního zdroje poznání historické a umělecké hodnoty památek je českým specifikem a byla vysoce hodnocena a postupně přejímána i ostatními zeměmi. V rámci přednášky je prezentována v podobě, kterou jí dal jeden z jejích zakladatelů Dobroslav Líbal a kterou dále propracovali jeho žáci a následovníci. Historický objekt je zkoumán z pohledu uměleckohistorického, stavebního, technologického a historického, který je založen na základní rešerši historických pramenů. Sledována je jak písemná část, tak grafické vyhodnocení a další formy obrazové dokumentace.

Předmětem přednášky jsou zejména: základní představa o podobě a formách stavebně-historického průzkumu a operativního průzkumu, základy a historický vývoj metody stavebně-historického průzkumu, příklady různých typů průzkumu, základní informace o jejich praktickém provádění, prezentace vzorových příkladů.

Vyučující

Ing. Petr Macek, Ph.D.

Literatura

Povinná

 • Alberti, L. B., Deset knih o stavitelství . Praha 1956
 • Macek, P., Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum, Praha 1997.
 • Palladio, A., Čtyři knihy o architektuře. Praha 1962
 • Škabrada, J., Konstrukce historických staveb. Skripta ČVUT, Praha 2000.
 • Vitruvius,Deset knih o architektuře. Praha 1979

Doporučená

 • Bláha, J., Jesenský, V., Macek,  P., Razím, V., Sommer, J., Veselý, J., Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005
 • Girsa, V., Holeček, J., Jerie, P., Michoinová, D., Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, Praha 2004

Odborné časopisy

 • Archeologica historica
 • Castelologica historica
 • Průzkumy památek
 • Zprávy památkové péče

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Úvod do stavebně-historického průzkumu