Co čekat od studia?

Studovat dějiny umění už dávno neznamená jen nekonečné memorování jmen, letopočtů a uměleckých děl. Naše studium je založeno na pochopení jedinečných uměleckých fenoménů v širokých souvislostech a vzájemných vazbách. Zajímá nás umění 19., 20. a 21. století, stejně jako umění středověku, renesance nebo baroka. Jsme přesvědčeni, že porozumění jedné umělecké epoše otevírá zajímavé otázky pro další období a témata a že je tak možné a důležité usilovat o poznání umění současného i nejstaršího. Při výuce využíváme mimořádné umělecké bohatství Prahy, takže řada předmětů se koná přímo v terénu – ve městě, v památkách, v galeriích.

Podívejte se, co nabízí naše jednotlivé studijní obory:

Bakalářské studium

Dějiny umění jsou jako humanitní obor důležitou protiváhou k čistě ekonomickému a pragmatickému myšlení současné společnosti. Právě skrze dějiny umění je možné pochopit celý široký kulturní rámec lidstva od starověku až po 21. století. I proto se během bakalářského studia klade důraz na počáteční celkový přehled o oboru, na základy badatelské činnosti a orientaci v domácí i zahraniční uměnovědné literatuře. To také souvisí s rozvíjením jazykových znalostí a schopností formulace dosavadních uměnovědných témat. Nekoncipujeme výuku jako vštěpování neměnných pravd, ale povzbuzujeme studentky / studenty ke kritickému myšlení a k pilování argumentačních schopností v diskusi s pedagogy a kolegy spolužáky. Samozřejmostí jsou také individuální konzultace, které tuto pluralitu názorů i výkladů pomáhají dotvářet. Pedagogové působící na našem Ústavu propojují své akademické působení s aplikací výzkumu v praxi a spolupracují s předními galeriemi, muzei, pracovišti památkové péče atd. Tuto zkušenost přenášejí do výuky: také studentka / student má skrze spolupráci s etablovanými institucemi a jejich odborníky po celou dobu studia kontakt i s praktickou stránkou oboru.

Díky tomu se už po dokončení bakalářského programu může uplatnit na většině méně náročných pracovních pozic spojených s uměním, např. v oblasti památkové péče, galerijního provozu, muzejnictví, ale také ve vzdělávání či na pozicích ve veřejné správě. Nejčastěji se jedná o asistenty kurátorů, dokumentátory, správce sbírek, ale také průvodce nebo pracovníky lektorských oddělení. Po zakončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském programu dějin umění nebo si vybrat jiný příbuzný humanitní obor, na nějž ho studium dějin umění solidně připraví.

Magisterské studium

S bakalářským titulem má absolvent všechny předpoklady k určitému uplatnění v kulturní sféře, avšak komplexní pohled a prohloubení znalostí oboru mu přinese až studium magisterského programu. Během dvou let studia se klade největší důraz na postupné osamostatnění a vlastní badatelskou činnost. Předpokladem je kritický přístup k samotné disciplíně dějin umění, který si studentka / student osvojuje díky diskusím v rámci metodologických přednášek a seminářů a s ohledem na teoretickou reflexi nejsoučasnějších problémů. Díky větší samostatnosti studentka / student již aktivně prezentuje vlastní vědeckou činnost na kolokviích nebo konferencích a má možnost se rovněž zapojit do domácích výzkumných projektů významných institucí. Postupně se tak připravuje i na potenciální doktorské studium.

Nechybí ani zkušenost se zahraničními pobyty (Erasmus+, ELAN apod.) nebo pracovními stážemi. To se následně odráží i ve větší šíři následného uplatnění po dokončení studia. S magisterským titulem z dějin umění je možné působit na samostatných či vedoucích pozicích v galeriích, muzeích, akademických pracovištích, organizacích památkové péče, ale také v dalších kulturních institucích. Je možné se věnovat žurnalistice, vzdělávání na středních i vysokých školách a téměř ve všech dalších odvětvích, která se jakkoli věnují vizuální kultuře, umění či historii.

Doktorské studium

Rozhodnutím nastoupit doktorské studium se studentka / student cílevědomě připravuje na kariéru v akademickém prostředí oboru. Je proto vedena / veden k rozvíjení kritického a analytického myšlení o všech aspektech vědecké disciplíny dějin umění v mnoha kulturních a dalších kontextech. Cílem je pak vytvoření adekvátního prostředí a poskytnutí podpory pro zcela samostatný odborný výzkum vlastního tématu, které je zpracováváno s ohledem na metodologii a teoretické ukotvení podle aktuálních tendencí oboru. Propojení univerzitního Ústavu pro dějiny umění s Ústavem dějin umění Akademie věd doktorandkám / doktorandům poskytuje mimořádnou příležitost vědecké spolupráce s nepřebernou řadou významných historiček a historiků umění z obou institucí či z jejich zahraničních partnerských kateder a ústavů. Doktorandi se také mohou podílet na výzkumných a grantových úkolech v rámci obou ústavů. Díky všestrannému vzdělání v oboru dějiny umění může absolvent doktorského studia využít nabídky většiny vysokých pozic ve vzdělávacích a kulturních institucích v Čechách i zahraničí.

Úvod > Uchazeč > Co čekat od studia?