Doktorské studium

Čtyřleté doktorské studium je realizováno ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. Forma studia je prezenční i kombinovaná. Písemné práce i ústní komisionální zkoušky jsou navázány na oblast, která souvisí se zadaným tématem doktorské práce. Osou studia je doktorandský seminář, na němž doktorandi prezentují zadané téma, dílčí výsledky i finální výstupy své práce. V rámci prezenčního studia se předpokládá úzká spolupráce se školitelem i ústavem, který je určen jako školící pracoviště.

Studenti prezenčního doktorského studia jsou různými způsoby zapojování do vědecké i pedagogické činnosti ústavu. Vedle zapojení do výzkumných grantových projektů, souvisejících s jejich zkoumaným tématem či obdobím, mohou být příležitostí k badatelské činnosti kolektivní výzkumné projekty, které přesahují hranice jednotlivých specializací a přístupů. Nejvýznamnějším příkladem tohoto druhu je nedávný projekt výstavy a kolektivní monografie Století Ústavu pro dějiny umění na FF UK (2020), pro nějž byla autorská účast doktorandů naprosto klíčová.

Možná pedagogická činnost spočívá ve spolupráci se školitelem na výuce v seminářích a cvičeních, v zapojení do doktorandských přednáškových cyklů, věnovaných soudobým otázkám dějin umění či v přípravě vlastního přednáškového cyklu, který může být zařazen mezi volitelné předměty ústavu. Důležitou akademickou zkušeností je pořádání doktorandské konference, kterou mají na starosti studenti druhého ročníku doktorského studia.

Studijní plán

Doktorand studium plní podle studijního plánu.

Platforma doktorandského studia

Platforma doktorského studia má za cíl představit studentům doktorského studia ucelenou nabídku kurzů dovedností, které jim pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnou jim informační podporu při naplňování tématu jejich disertační práce.

Úvod > Studium > Doktorské studium