Antické umění

Řecko (zimní semestr)

Kurz se věnuje především období mezi koncem 6. a 4. století př. Kr., kdy Řekové vytvořili základ západní výtvarné tradice. Studenti se seznámí s klasickými výtvarnými díly (architektura, sochařství, malířství a užité umění) a jejich významem pro další vývoj světového umění. Hlavním cílem kursu je odpovědět na zásadní otázky: co předcházelo „klasické revoluci“ v řeckém umění, co bylo její podstatou, jak probíhala a co po ní následovalo? K zodpovězení těchto otázek je řecké výtvarné umění klasické epochy zasazeno do širšího politického, společenského a kulturního kontextu. Kurz zahrnuje také úvodní přednášky o umění Předního východu, Egypta, minojské Kréty a mykénského Řecka, které jsou nezbytné pro pochopení fenoménu klasického umění. Závěrečné přednášky jsou věnovány helénistické epoše, v níž byly položeny základy pro pozdější experimenty s klasickou výtvarnou normou.

Řím (letní semestr)

Přednáškový kurz se věnuje především pozdní republice a ranému císařství, kdy Římané adoptovali klasickou řeckou kulturu, architekturu, sochařství, malířství i užité umění. Toto období mělo zásadní význam pro pozdější vývoj evropského umění, které až do 19. století řecké umění znalo pouze z římského podání. Římané řecké výtvarný jazyk nejen adoptovali, ale také rozvedli a přetvořili s použitím revolučně nových technologií. Velká pozornost je proto věnována specificky římskému způsobu života, pro jehož potřeby byl řecký výtvarný kánon adaptován. Studenti se seznámí s římským městem a soukromými domy a jejich uměleckou výzdobou. Hlavním cílem kurzu je odpovědět na zásadní otázky: proč Římané adoptovali klasický řecký výtvarný kánon a jakou roli sehrál ve vývoji římské civilizace. Odpovědi na tyto otázky jsou klíčové pro pochopení západní výtvarné tradice, jejíž důležitou součástí jsou návraty ke klasickému Řecku.

Vyučující

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.

Literatura

Povinná

 • Boardman, John, Řecké umění, Praha 1976
 • Huyghe, René, ed., Encyklopedie umění pravěku a starověku, Praha 1967
 • Strong, Donald E., Antické umění, Praha 1970

Doporučená

Obecné příručky:

 •  Adkins, Lesley – Adkins, Roy A., Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011
 •  Adkins, Lesley – Adkins, Roy A., Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012
 •  Varcl, L., ed. Encyklopedie antiky, Praha 1973, dostupné: http://olympos.cz/Antika/encyklopedie/encyklopedie_antiky.pdf

Syntetická díla:

 • Campbell, Gordon, ed., The Grove Encyclopedia of Classical Art and Architecture,  Oxford 2007
 • Marconi, Clemente, ed., The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture, Oxford 2015
 • Pedley, John Grifith, Greek Art and Archaeology, Upper Saddle River NJ 2007
 • Stewart, Andrew, Classical Greece and the Birth of Western Art, New York 2008
 • Stewart, Andrew, Art in the Hellenistic World, New York 2014
 • Wallace-Hadrill,  Andrew, Rome’s Cultural Revolution, Cambridge 2008
 • Zanker, Paul, Augustus und die Macht der Bilder, C.H. Beck, München 1987 (The power of images in the age of Augustus, Ann Arbor 1988)

Doporučené elektronické zdroje dostupné pro čtenáře Národní knihovny v Praze:

https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/home.action

 • Ball, Warwick,  Rome in the East : The Transformation of an Empire, London 2000
 • Barringer, Judith M. – Hurwit, Jeffrey M. – Pollitt, J. J. eds., Periklean Athens and Its Legacy : Problems and Perspectives, Austin 2005
 • Coldstream J.N. , Geometric Greece : 900–700 BC, London – New York 2003
 • Demand Nancy H., Mediterranean Context of Early Greek History, Hoboken, NJ, Wiley 2012
 • Evans, Jane DeRose, ed.,  A Companion to the Archaeology of the Roman Republic,
 • Hoboken, NJ, Wiley 2013
 • Fejfer, Jane,  Roman Portraits in Context, De Gruyter  2008
 • Neer, Richard, The Emergence of the Classical Style in Greek Sculpture, Chicago 2014
 • Potts  D. T.,  A Companion to the Archaeology of the Ancient near East, Hoboken, NJ, Wiley 2012
 • Smith, Tyler Jo – Plantzos, Dimitris eds.  A Companion to Greek Art, Hoboken, NJ, Wiley 2008
 • Tuck, Steven L., A History of Roman Art, Hoboken, NJ, Wiley 2014
 • Ulrich, Roger B. – Quenemoen, Caroline K., eds,  Companion to Roman Architecture,
 • Hoboken, NJ, Wiley 2013

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Antické umění