Přehled dějin českého umění

Ve dvou semestrech je podán základní přehled vývoje českého umění od velkomoravského období až do současnosti. Na výuce se podílejí specialisté na umění jednotlivých období z interních pedagogů Ústavu pro dějiny umění FF UK. Po každém semestru absolvuje student písemný test, v němž je prověřena jeho znalost konkrétních uměleckých děl, jejich autorství, datace a slohového zařazení. Předmět uvádí studenta do základní problematiky dějin českého umění a představuje první, základní stupeň osvojení znalostí nutných k bakalářské zkoušce.

Přednášené okruhy: Románská architektura v českých zemích, Románské malířství a sochařství v českých zemích, Gotická architektura v českých zemích, Gotické sochařství v Čechách a na Moravě, Gotická malba (1310-1550), Renesanční architektura v českých zemích, Malířství a sochařství české renesance, Umění doby Rudolfa II., Barokní architektura v Čechách, Barokní architektura na Moravě, Barokní malířství v Čechách, Barokní sochařství v Čechách, Architektura 19. století v Čechách, Malířství 19. století v Čechách, Sochařství 19. století v Čechách, Secese a moderna, Umělecké tendence mezi dvěma světovými válkami, České umění 1940-2012, Česká architektura 1945-1989.

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Sylaby k jednotlivým přednáškám

Sylaby jsou ke stažení zde, aktualizovaný sylabus

Literatura

Povinná

 • kol. aut., Dějiny českého umění výtvarného I/1, I/2, Od počátků až do konce středověku, Praha 1984
 • Homolka J., Janáček J., Krása J., Kuthan J., Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky 1982
 • Homolka J., Krása J., Mencl V., Pešina J., Petráň J., Pozdně gotické umění v Čechách
 • Kol aut,  Dějiny českého umění II/1, II/2, Praha 1989
 • Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
 • Neumann J., Český barok, Praha 1974
 • kol. aut., Dějiny českého výtvarného umění III/1,III/2, Praha 2001
 • kol.aut. Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, IV/1, IV/2, Praha 1998
 • Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
 • kol. aut., Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958, V, Praha 2005
 • kol. aut., Dějiny českého výtvarného umění 1858-2000, VI/1, VI/2, Praha 2007

Doporučená

 • Merhautová A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971
 • Líbal D., Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948
 • Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
 • Kutal A., České gotické sochařství, Praha 1962
 • Matějček A., Česká malba gotická, Deskové malířství, Praha 1938
 • Krása J., Rukopisy Václava IV., Praha 1971
 • Pešina J., Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 1450-1550, Praha 1958
 • Šamánková E., Architektura české renesance, Praha 1961
 • Kol. aut., Rudolf II. a Praha, Praha – Londýn – Milán 1997
 • Franz H.G., Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962
 • Blažíček O.J., Sochařství baroku v Čechách, Praha 1958
 • Seibt F. a kol., Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne. Propyläen Kunstgeschichte 1995
 • Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001
 • Wittlich P., Česká secese, Praha 1982, 1985
 • Lamač M., Osma a Skupina výtvarných umělců,I.,II., Praha 1988, 1992

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Přehled dějin českého umění