Základy filozofie umění

Přednáška se zabývá dějinami filozofie od řeckých počátků až do poloviny 20. století. Je soustředěna především na problematiku krásy a umění v souvislosti s koncepcemi kosmu, ontologie a noetiky. Hlavní témata jsou: platonismus, novoplatonismus a jeho tradice v myšlení středověku a renesance, aristotelismus a jeho vliv na scholastiku vrcholného středověku a novoscholastiku 17. století. Renesanční koncepce umění. G. B.Vico a rétorika v barokním pojetí umění. teorie umění v období osvícenství a německé klasické filozofie, romantismu. Positivismus a historismus 19. století. Koncepce umění v myšlení novokatovství. Fenomenologie. Koncepce uměleckého díla a umění v myšlení M. Heideggera.

Vyučující

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

Povinná literatura:

 • E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, berlin 1922
 • H. Taine, Filosofie umění, Praha 1897
 • M. Heidegger,. Die Zeit des Weltbildes, in: Holzwege, op.cit., s- 69-104M. Heidegger, Bauen, Wohnen Denken, in:
 • Vorträge und Aufsätze, Frankfurt a.M. 1974, s. 139-157
 • M. Heideggerder Ursprung des Kunstwerkes, in: Holzwege, Frankfurt a.M. 1963, s. 9-68
 • H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode (vybrané partie), Tübingen 1975
 • H. G. Gadammer, Aktualita krásného, Praha 2003
 • G. E. Lessing, Laokoon čili o hranicích malířství a poezie, Praha 1960
 • I. Kant, Kritika soudnosti, Praha 1975

Literatura – doporučená:

 • Platon, dialogy: Gorgias, Filebos, Symposiun, Faidros, Timaios, Ústava, Hyppias Větší
 • Aristoteles, Etika Nikomachova (vybrané partie)
 • Aristoteles, Metafysika (vybrané partie)
 • Aristoteles, Poetika
 • Plutarchos, Jak má jinoch čísti básníky
 • R. Assunto, Die Theorie des Schönen im Mittelalter, Köln. a. R. 1982
 • Leonardo da Vinci, Úvahy o malířství, Praha 1941
 • E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, I. díla, Berlin 1923, II. díla, Barlin 1925
 • G. B.Vico, Základy nové vědy o společné přirozenosti národů, (kniha II. a III.), Praha 1991
 • E. Grassi, Macht des Bildes und Ohnmacht der Rationalen Sprache. Zur Rettung des Rhetorische, Köln. a. R. 1970
 • D. Diderot, pojednání o kráse, Praha 1950
 • F.-W. Schelliung, texte zur Philosophie der Klubat, Reklam-Stuttgart 1998
 • G. W. F. Hegel, Estetika, Praha 1966
 • M. Merleau-Ponty, Oko a duch, Praha 1971
 • M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné, Praha 1998
 • T. W. Adorno, Ästhetische Teorie, Frankfurt 1973

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Magisterské studium > Předměty > Základy filozofie umění