Konference

Aktuální

IDENTITA-AUTENTICITA-PRAVDIVOST

Interdisciplinární studentská konference ÚDU FF UK a ÚDU AV ČR, v. v. i.
Příchod umělé inteligence nás vede více než dříve k diskusi nad koncepty identity, autenticity a pravdivosti. Jak se tyto koncepty vztahují k dějinám a teorii umění? Ze zvědavosti po co možná nejnezaujatější odpovědi jsme se s touto otázkou obrátili na samotný model strojového učení. Jeho návrh anotace přijímáme za vlastní:
„Tato konference si klade za cíl prozkoumat komplexní vztahy mezi koncepty identity, autenticity a pravdivosti v oblasti dějin a teorie umění. Jakou roli hrají při utváření našeho porozumění uměleckým dílům a jejich hodnocení? Jak se v různých historických kontextech protínají a ovlivňují? Jaké etické a politické dopady mají na produkci, recepci a interpretaci umění?“
Spolu s umělou inteligencí zveme studentky a studenty i mladé badatelky a badatele, „… aby se zúčastnili této stimulující a myšlenkově náročné diskuse,“ a to v rámci interdisciplinární konference, která se uskuteční v pátek 16. 6. 2023 v přednáškové místnosti Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Husova 4, 110 00
Praha 1.

STÉ VÝROČÍ STÁTNÍHO NÁKUPU FRANCOUZSKÉHO UMĚNÍ

1923-2023

V letošním roce je tomu sto let, co pod záštitou prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka československý stát
uskutečnil velkorysý nákup francouzského umění. Ten byl výsledkem dlouhodobého zájmu české kulturní scény
o francouzské výtvarné umění a zároveň měl demonstrovat sympatie mezi mladým středoevropským státem a Francií na
úrovni oficiální kulturně-politické diplomacie. Státní umělecké sbírky tak získaly několik desítek obrazů a plastik od autorů
jako Georges Braque, Paul Cézanne, Camille Corot, Gustave Courbet, Honoré Daumier, Eugène Delacroix, André Derain,
Charles Despiau, Paul Gauguin, Aristide Maillol, Pablo Picasso, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Henri Rousseau, Georges Seurat a řady dalších světoznámých umělců.

Nákup se stal základním kamenem pro další akvizice. Během nich byla sbírka rozšířena o malby Pierra Bonnarda,
Marca Chagalla, Maurice Utrilla, Suzanne Valadon či Maurice Vlamincka. Poslední předválečnou akvizicí československého státu byl v roce 1937 obraz Paula Gauguina Bonjour, Monsieur Gauguin (1889). Celá kolekce brzy patřila k nejlepším souborům francouzského umění mimo území Francie. Tento výjimečný počin ukazuje, jak zásadní roli může pro akviziční politiku státních kulturních institucí sehrát osvícená podpora státu.

Mezinárodní konference, pořádaná Národní galerií v Praze ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK, si klade za cíl prozkoumat tento nákup z různých perspektiv. Pokusí se ho zařadit do mezinárodního kontextu akvizic soudobého umění ve dvacátých a třicátých letech 20. století do státních či veřejných sbírek v jiných evropských zemích, kriticky zhodnotit kvalitu výběru děl či prozkoumat vliv přítomnosti těchto děl v Praze na českou výtvarnou scénu a jejich život po nákupu do státní sbírky.

Příspěvky mohou být komparativní studie nákupu děl francouzského umění v sousedních státech či v samotné Francii, kritická zhodnocení, buď celé kolekce, nebo zaměřená na provenienci jednotlivých děl, či ekonomické rozvahy o cenách zakoupených děl. Vítány jsou jakékoliv kontextuální příspěvky kriticky zhodnocující tento nákup, jeho souvislosti či některý z jeho aspektů. Mohou být zaměřeny i na jedno dílo, cílem konference však není věnovat se formální analýze
jednotlivých děl. Mezinárodní konference je určena českým i zahraničním odborníkům a studentům. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina. Příspěvky budou simultánně tlumočeny. Po skončení konference vydá Národní galerie v Praze
publikaci v českém a anglickém jazyce s vybranými příspěvky.

 

Časový harmonogram
do 10. května 2023: zasílání anotací
do 10. června 2023: vyrozumění o přijetí příspěvků
do 15. října 2023: odevzdání příspěvků a obrázkových
prezentací pro přípravu tlumočení

Přihlášení
Zájemci o účast zašlou anotaci svého příspěvku (max. 1800 znaků) a stručný životopis v českém nebo anglickém jazyce na adresy:
anna.pravdova@ngprague.cz
ruth.peterova@ngprague.cz

Kontaktní osoby
Anna Pravdová, anna.pravdova@ngprague.cz
Ruth Peterová, ruth.peterova@ngprague.cz
Marie Rakušanová, marie.rakusanova@ff.cuni.cz

Konferenci pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK.

Úvod > Věda a výzkum > Konference