Průběh studia

Student během studia plní předměty podle studijního plánu. Kdykoliv během bakalářského studia musí splnit předměty společného základu, tj. zkoušku z cizího jazyka (angličtiny, němčiny či francouzštiny) a filosofii. Doporučujeme splnit si filosofii (standardně jde o dva semestry) v prvním nebo druhém ročníku. V prvních dvou ročnících by měl student také splnit většinu povinných předmětů. Některé z nich (Úvod do památkové péče, Úvod do stavebně historického průzkumu a Přehled dějin umění) jsou vypisovány jen jednou za dva roky, proto je dobré zapsat si daný předmět, pokud je v onom roce vypsán. Souborné zkoušky, kterých je celkem pět, by měl student začít plnit od 2. ročníku.

Z povinně volitelných předmětů musí student během svého studia získat určitý počet kreditů (za PVP1-PVP3 10 kreditů, za PVP4 a PVP5 6 kreditů, za PVP6 7 kreditů). Přednášky, semináře a cvičení, která jsou v daném roce v uvedených skupinách PVP1-PVP7 vypsány, naleznete v SISu.

Volitelné předměty (jazykové kurzy, tělocvik či předměty na jiných katedrách) si student volí sám. Počet kreditů získaných za volitelné předměty by neměl přesáhnout 20% z celkového počtu získaných kreditů.

Za studium je třeba získat celkem 180 kreditů. 

Zápis předmětů v prvním ročníku: několik rad od Útvaru

 • Doporučujeme zapsat si předměty dle studijního plánu.
 • Předměty ve společném základu, tedy Filosofie a Cizí jazyk, si zapisujte jako první. Jedná se o předměty, které jsou společné pro celou fakultu a bývají brzy po otevření zápisu plné. Předměty na našem ústavu takový přetlak nemají, takže není problém se na jakýkoliv předmět u nás zapsat později. 
 • Předměty Úvod do památkové péče a Úvod do stavebně-historického průzkumu se vypisují ob rok na střídačku a stejně tak tomu je i v případě povinných předmětů Přehled dějin českého umění a Přehled dějin evropského umění. Je dobré si zapsat hned v prvním ročníku ty, které jsou vypsané (pro AR 2022/2023 to jsou Přehled dějin evropského umění a Úvod do stavebně-historického průzkumu)
 • Pokud již nemáte znalosti z latiny na úrovni jazykového kurzu Latina II (středně pokročilí), předmět Latina pro historiky umění, který je doporučený ve studijním plánu pro I. ročník, si nezapisujte. Místo toho doporučujeme zapsat si jazykový kurz Latina I a začít s latinou hned v prvním ročníku.
 • Dávejte si pozor, pod jakým kódem si předměty zapisujete – mějte na paměti, že všechny předměty určené pro bakaláře začínají kódem ADU1… a pro magistry ADU5…

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte ozvat ústavnímu spolku Útvar na email spolek.udu@gmail.com

Souborné zkoušky: několik rad od Útvaru

 • Souborné zkoušky doporučujeme začít plnit od 2. ročníku studia. Nezáleží na tom, jaké pořadí zvolíte, ale osvědčilo se nám plnit zkoušky chronologicky – dobré je, když se na tom shodne celý ročník, který pak může spolupracovat. 
 • Jelikož otázek je mnoho, je podle nás dobré rozdělit si jednotlivé otázky se spolužáky v menší skupince. Každý pak má na starosti určitý počet otázek, které podrobně zpracuje a přehledně předá i ostatním ve skupině. Je dobré, když je text otázky hojně doplněný obrazovým materiálem, protože ten je pro nás koneckonců nejdůležitější. 
 • Tím, že jeden student má na starosti menší počet otázek, může načíst i monografie jednotlivých umělců, které často nejsou v seznamu doporučené literatury, ale mnohdy se s nimi pracuje mnohem lépe, než se syntézami. Možnost ponořit se do dílčího tématu a pořádně jej prozkoumat je podle nás vedle celkového přehledu o dané epoše tím nejdůležitějším, co nám souborné zkoušky přinášejí. 
 • Doporučujeme začít s přípravou už v průběhu semestru a před zkouškou se tématu delší dobu intenzivně věnovat.
 • U zkoušky student dostane dvě otázky namixované podle uměleckých druhů, přičemž jedna otázka je z evropského a druhá z českého umění. Na většině souborných zkoušek má student možnost si otázky připravit, tj. vypsat si na papír poznámky, z nichž může vycházet během samotné ústní zkoušky.

I v případě dotazů k „souborkám“ je vám Útvar k dispozici. 

Zakončení studia

K úspěšnému zakončení studia je nutné splnit všechny náležitosti dané studijním plánem a mít je splněné v SIS a  následně složit závěrečnou zkoušku, skládající se z obhajoby bakalářské práce a samotné zkoušky. Stručné přehled s odkazy na další informace naleznete níže.

Zápis bakalářské práce

Téma bakalářské práce nebo konkrétní zájmový okruh student konzultuje s vyučujícím, u kterého by chtěl téma zpracovat. Na základě dohody poté student připraví v českém a anglickém jazyce název práce, téma práce, klíčová slova, anotaci a reprezentativní seznam literatury. Tyto náležitosti pošle vedoucímu, který zadá práci do SIS a předá ke schválení vedoucímu ústavu a studijnímu oddělení. O oficiálním schválení práce studijním oddělením je student informován emailem.

Téma práce je nutné zapsat do 6ti měsíců před samotným termínem obhajoby práce a státnic. Je vhodné počítat s menším prodlením kvůli administrativě ze strany studijního oddělení. Od okamžiku potvrzení práce je možné upravit název pouze se souhlasem vedoucího a v rámci zadaného tématu. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách FF UK v sekci zaměřené na absolventské práce.

Uzavření SISu
Plnění studijního plánu je možné průběžně kontrolovat v SIS v záložce Výsledky zkoušek – prohlížení -> Přehled plnění plánu. Ve vedlejší sekci Kontroly je také nutné nejprve provést kontrolu „před státnicí“ a poté, pokud uvede splněné všechny povinnosti, zažádat o kontrolu před SZZ studijní oddělení stiskem tlačítka „Podat žádost“. Detailní popis i s obrázky naleznete v manuálu.
Náležitosti bakalářské práce

Bakalářská práce má za cíl prokázat studentovu schopnost synteticky zpracovat dané téma na základě vlastních analýz i systematické práce s odbornou literaturou. V případě umění 20. století se předpokládá i archivní výzkum a jeho kritická reflexe. Rozsah práce je minimálně 40 NS, maximálně 90 NS vlastního textu. Do stránkového rozsahu se počítá pouze vlastní text práce bez příloh. Nedodržení minimálního rozsahu práce je důvodem k hodnocení „neprospěl“.

Metodické pokyny k formální stránce naleznete v odkazu. Po dohodě s vedoucím je zvolen citační úzus dle časopisu Umění nebo úzus užívaný na KTF UK.

Problematická jazyková úroveň práce či nedostatečná redakce textu je vždy povinně důvodem ke snížení hodnocení práce o jeden stupeň (včetně posunu z „dobře“ na „neprospěl“)!

Hodnocení práce:

Výborně – práce přesáhla bakalářský rámec a přinesla nová odborná zjištění; její závěr dobře shrnuje problematiku a výrazně dané téma odborně posouvá; práce by se mohla stát základem pro publikaci.

Velmi dobře – práce naplnila bakalářské standardy, avšak má spíše přehledový charakter bezvýrazných zjištění či interpretací; závěr práce dostatečně pointuje celou problematiku a naznačuje další cesty možného bádání.

Dobře – práce naplnila standardy, avšak vykazuje dílčí problémy; závěr má spíše charakter resumé.

Odevzdání bakalářské práce

Termíny odevzdání:

 • pro obhajoby v květnu či červnu do 15. 4. toho roku,
 • pro obhajoby v září do 15. 7. toho roku,
 • pro obhajobu v lednu či únoru do 15. 11. předchozího roku.

Do stanovených termínů musí být odevzdaný PDF soubor přes SIS a alespoň jeden papírový výtisk práce na sekretariátu (je pouze pomocný pro obhajobu, v případě dodání dvou paré, jak bylo donedávna zvyklostí, bude jedno studentu po obhajobě vráceno), není nutná pevná vazba, dostačující je i měkká či kroužková. Elektronická podoba v SIS musí obsahovat následující samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky + nepovinně může práce obsahovat další přílohy. Všechny soubory musí být nahrány v souboru typu PDF/A-1a nebo PDF/A-2u. Návod na vytvoření těchto souborů naleznete v manuálu.

Soubory s řešením práce a přílohami je možné průběžně nahrávat do SIS do oddílu editace práce a provédst předběžnou kontolu plagiátů (pouze informativně pro studenta, kontrola se po odevzdání provede automaticky). Po nahrání všech částí práce je možné ji odevzdat. Detailní popis i s obrázky naleznete v manuálu. Posudky vedoucího i oponenta budou k dispozici nejpozději 5 dní před obhajobou.

Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské státní závěrečné zkoušky se skládají ze třech okruhů otázek:

 1. České umění
 2. Evropské umění
 3. Metodologie a historiografie dějin umění

V každém z okruhů je několik tematických podotázek. Student musí v každém zadaném tématu přinést ucelený pohled na danou problematiku, vyjmenovat hlavní tvůrce a charakterizovat jejich díla; v případě monografických otázek je třeba komplexně představit umělcův život a jeho dílo s rozlišením jednotlivých fází tvorby i charakteristikou a datací klíčových děl pro dané období.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Průběh studia