Tematické okruhy k bakalářským státním zkouškám

I. České umění

Umění středověku a novověku

 1. Románská architektura v Čechách a na Moravě
 2. Románská knižní a nástěnná malba
 3. Románské sochařství v Čechách a na Moravě
 4. Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě
 5. Vrcholně gotická architektura v Čechách
 6. Sochařství v první polovině 14. století
 7. Počátky deskového malířství a knižní malířství v Čechách v první polovině 14. století
 8. Petr Parléř a sochařství třetí čtvrtiny 14. století
 9. Mistr Theodorik a Mistr Třeboňského oltáře
 10. Krásný sloh a umění doby Václava IV.
 11. Umění doby husitské (1420–1470)
 12. Architektura za vlády Jagellonců
 13. Sochařství za vlády Jagellonců
 14. Malířství za vlády Jagellonců
 15. Renesanční architektura v českých zemích
 16. Renesanční sochařství a malířství v českých zemích
 17. Dvorské umění a sbírky Rudolfa II.
 18. M. Fillippi a architektura doby Rudolfa II.
 19. Architektura druhé poloviny 17. století v Čechách (C. Lurago, F. Caratti, G. D. Orsi, J. B. Mathey)
 20. Sochařství druhé poloviny 17. století v Čechách (J. J. Bendl, J. Kohl, M. V. Jäckel)
 21. Malířství druhé poloviny 17. století v Čechách (K. Škréta, M. L. Wilmann, J. Heintsch)
 22. B. Santini a barokní historismus v Čechách
 23. Kryštof Dientzenhofer a radikálně barokní architektura
 24. B. Alliprandi a vídeňské importy v architektuře první třetině 18. století
 25. M. Brokoff a M. B. Braun
 26. Brandl a vrcholně barokní malba v Čechách
 27. V. Reiner a vývoj české barokní freskové malby
 28. I. Dientzenhofer a architektura ve druhé třetině 18. století v Čechách
 29. Architektura druhé poloviny 18. století v Čechách
 30. Malířství a sochařství druhé poloviny 18. století v Čechách
 31. Barokní architektura na Moravě
 32. Barokní malířství a sochařství na Moravě

Umění 19. a 20. století

 1. Česká architektura 1. poloviny 19. století
 2. Sochařství pražského novoklasicismu
 3. Česká krajinomalba 19. století
 4. Rodina Mánesů
 5. České sochařství 1. poloviny 19. století
 6. Romantismus a realismus v českém malířství 19. století
 7. České malířství 3/3 19. století
 8. Česká architektura 2. poloviny 19. století
 9. Národní divadlo a jeho výzdoba
 10. Josef Václav Myslbek a sochařství 2/2 19. století
 11. Generace devadesátých let – SVU Mánes
 12. Jan Preisler a malířství na přelomu 19. a 20. století
 13. Jan Kotěra a počátky české moderní architektury
 14. Ohlasy Augusta Rodina a Edvarda Muncha v českém umění
 15. Český kubismus v malířství, sochařství a architektuře
 16. Výtvarné směry před první světovou válkou
 17. Umělecké skupiny a tendence mezi dvěma válkami
 18. Česká architektura mezi dvěma válkami
 19. Artificialismus a surrealismus v českém umění
 20. České umění ve 40. a 50. letech
 21. České umění v 60. letech
 22. Česká architektura po 2. světové válce
 23. České umění v 70. a 80. letech
 24. Tendence současného českého umění

II. Evropské umění

Evropské umění středověku a novověku

 1. Raně křesťanská architektura
 2. Raně křesťanské malířství a sochařství
 3. Karolinské a ottonské umění
 4. Románská architektura ve Francii, v Itálii a v Německu
 5. Románské malířství a sochařství ve Francii, v Itálii a v Německu
 6. Gotická architektura ve Francii
 7. Gotická architektura v Německu
 8. Katedrální sochařství ve Francii
 9. Gotické sochařství a malířství v německých zemích
 10. Gotické umění v Itálii
 11. Claus Sluter a internacionální gotika ve Francii
 12. Bratři Van Eyckové a nizozemský realismus 1. poloviny 15. století
 13. Pozdně gotické malířství v německých zemích
 14. Pozdně gotické sochařství v německých zemích
 15. Bratři Van Eyckové a nizozemský realismus 1. polovině 15. století
 16. Albrecht Dürer a malba v německých zemích v 1. polovině 16. století
 17. Brunelleschi a italská renesanční architektura 1. poloviny 15. století
 18. Massacio a počátky renesanční malby ve Florencii
 19. Donatello a počátky renesančního sochařství ve Florencii
 20. Leon Battista Alberti a Italská architektura 2. poloviny 15. století
 21. Malířství a sochařství v Itálii 2. poloviny 15. století
 22. Donato Bramante a římská architektura první třetiny 16. století
 23. Leonardo da Vinci
 24. Raffael a jeho okruh
 25. Michelangelo a jeho okruh
 26. Tizian a benátská malba 16. století
 27. Severoitalská architektura 16. století
 28. Fenomén manýrismu v malířství a sochařství poloviny 16. století
 29. Renesanční architektura ve Francii
 30. Caravaggio
 31. Boloňská škola a římská malba 1. pol. 17. stol.
 32. Římská architektura 2/2 16 a počátku 17. století
 33. L. Bernini, Fr. Borromini a římská architektura 17. století
 34. Guarini a piemontská barokní architektura.
 35. Francouzská architektura 17. století
 36. Francouzské malířství a sochařství 17. století
 37. Velasquez a španělská malba 17. století
 38. P. Rubens a vlámská malba 17. století
 39. Rembrandt a holandská malba 17. století
 40. Rakouská a německá architektura závěru 17. a první poloviny 18. století
 41. Georg Raphael Donner a středoevropské sochařství poloviny 18. století

Umění 19. a 20. století

 1. Francouzská revoluční architektura
 2. Jacques-Louis David, Antonio Canova a novoklasicismus v evropském umění kolem roku 1800
 3. Francisco Goya
 4. William Turner, John Constable a anglická romantická krajinomalba
 5. Caspar David Friedrich a německý romantismus
 6. Eugène Delacroix a francouzský romantismus
 7. Gustav Courbet a francouzský realismus
 8. Barbizonská škola
 9. Evropská architektura 1. poloviny 19. století
 10. Evropská architektura 2. poloviny 19. století
 11. Édouard Manet
 12. Impresionismus
 13. Postimpresionismus a symbolismus
 14. August Rodin a francouzské sochařství přelomu století
 15. Art Nouveau – Jugendstil – vídeňská secese
 16. Expresionismus v evropském umění
 17. Fauvismus
 18. Kubismus
 19. Futurismus
 20. Dada a surrealismus
 21. Marcel Duchamp
 22. Vývoj abstraktního umění
 23. Evropské sochařství první poloviny 20. století
 24. Hlavní směry a osobnosti evropské architektury přelomu 19. a 20. století
 25. Evropská a světová architektura 20. a 30. let 20. století
 26. Bauhaus
 27. Umělecké směry po druhé světové válce (40.–60. léta)
 28. Postmoderna
 29. Evropská a světová architektura 40. – 60. let 20. století
 30. Evropská a světová architektura po roce 1970
 31. Tendence současného světového umění

III. Historiografie a metodologie dějin umění 

 1. Výtvarné umění v antické filozofii a praxi
 2. Postavení umělce ve středověku, dílenská literatura
 3. Vliv Platónova a Aristotelova myšlení ve středověku a v renesanci
 4. Leon Battista Alberti a traktáty o perspektivě a proporcích 15. a 16. století
 5. Giorgio Vasari, jeho předchůdci a pokračovatelé
 6. Teorie malířství 16. století (pojmy concetto, paragone, maniera, disegno, apod.)
 7. Teorie a spory v italských a francouzských uměleckých akademiích 16. a 17. století
 8. Johann Joachim Winckelmann
 9. Teorie, kritika, sběratelství a filozofie umění 18. století: Diderot, Piranesi, Lessing, Vico, Baumgarten, Kant ad.
 10. Filosofie umění G. W. F. Hegela: její vliv i kritika v dějinách umění 19. a 20. století
 11. Berlínská škola dějin umění
 12. Vídeňská škola dějin umění
 13. Jakob Burkhardt a kulturní dějiny umění v 19. století
 14. Heinrich Wölfflin a základní pojmy dějin umění
 15. Aby M. Warburg, Erwin Panofsky a metoda ikonografie
 16. Ernst Hans Gombrich a psychologie umění
 17. Tendence dějin umění po druhé světové válce
 18. Český dějepis umění 1850–1918
 19. Český dějepis umění 1918–1948
 20. Český dějepis umění 1948–1989
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Tematické okruhy k bakalářským státním zkouškám