Tematické okruhy k bakalářským státním zkouškám

 

I. České umění

České umění středověku a novověku

1. Románská knižní a nástěnná malba
2. Románská architektura v Čechách a na Moravě
3. Románské sochařství v Čechách a na Moravě
4. Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě
5. Katedrála sv. Víta a vrcholně gotická architektura v Čechách
6. Sochařství ve 2. polovině 14. stol.
7. Počátky deskového malířství a knižní malířství v Čechách v první polovině 14. století
8. Mistr Třeboňského oltáře a malířství posl. třetiny 14. století
9. Mistr Theodorik a dvorský styl Karla IV.
10. Krásný sloh a umění doby Václava IV.
11. Umění doby husitské
12. B. Ried a architektura pozdní gotiky v českých zemích
13. Mistr litoměřického oltáře a malířství za vlády Jagellonců
14. Sochařství za vlády Jagellonců
15. Počátky renesance v Čechách a na Moravě
16. Renesanční architektura v českých zemích
17. Renesanční sochařství a malířství v českých zemích
18. Dvorské umění a sbírky Rudolfa II.
19. G. M. Fillippi a architektura doby Rudolfa II.
20. C. Lurago, F. Caratti, G.D. Orsi a architektura 2/2 17. století v Čechách
21. J. J. Bendl, J. Kohl, M.V. Jäckel a sochařství 2/2 17. století v Čechách
22. K. Škréta, M.L.Wilmann a malířství 2/2 17. století v Čechách
23. J. B. Mathey
24. J. B. Santini a barokní historismus v Čechách
25. Kr. Dientzenhofer a radikálně barokní architektura
26. F.M.Kaňka a zámecká architektura v Čechách
27. G.B. Alliprandi a vídeňské vlivy v české architektuře 1/3 18. století
28. K. I. Dientzenhofer a architektura 2/3 18. století v Čechách
29. F. M. Brokoff
30. M. B. Braun a jeho následovníci
31. P. Brandl a vrcholně barokní malba v Čechách
32. V. V. Reiner a vývoj české barokní freskové malby
33. Architektura 2/2 18. století v Čechách
34. Malířství a sochařství 2/2 18. století v Čechách
35. Barokní architektura na Moravě

36. Barokní malířství a sochařství na Moravě

České umění 19. a 20. století

1. Česká architektura 1. poloviny 19. století
2. Sochařství pražského novoklasicismu
3. Česká krajinomalba 19. století
4. Rodina Mánesů
5. České sochařství 1. poloviny 19. století
6. Romantismus a realismus v českém malířství 19. století
7. České malířství 3/3 19. století
8. Česká architektura 2. poloviny 19. století
9. Národní divadlo a jeho výzdoba
10. J. V. Myslbek a sochařství 2/2 19. století
11. Generace devadesátých let – SVU Mánes
12. České umění na přelomu 19.a 20. století
13. Jan Preisler a symbolismus v českém umění
14. Jan Kotěra a počátky české moderní architektury
15. Ohlasy A. Rodina a E. Muncha v českém umění
16. Jan Štursa
17. Český kubismus v malířství, sochařství a architektuře
18. Výtvarné směry před první světovou válkou
19. Umělecké skupiny a tendence mezi dvěma válkami
20. Česká architektura mezi dvěma světovými válkami
21. Arteficielismus a surrealismus v českém umění
22. České umění a druhá světová válka
23. České umění ve 40. a 50. letech
24. EXPO 58 a jeho důsledky pro umění v Čechách
25. České umění v 60. a 70. letech
26. Česká architektura po 2. světové válce

27. Tendence současného českého umění

II. Evropské umění

Evropské umění středověku a novověku

1. Raně křesťanská architektura
2. Raně křesťanské malířství a sochařství
3. Karolinské a ottonské umění
4. Románská architektura ve Francii, v Itálii a v Německu
5. Románské malířství a sochařství
6. Gotická architektura ve Francii
7. Katedrální architektura ve Francii a v Německu
8. Katedrální sochařství ve Francii
9. Gotické malířství (nástěnné, deskové, knižní) ve Francii (13. – 15. stol.)
10. Gotické umění v německých zemích
11. Gotické umění v Itálii
12. Bratři Van Eyckové a nizozemský realismus 1. pol. 15. stol.
13. Albrecht Dürer a malba v německých zemích v 1. pol. 16. stol.
14. F. Brunelleschi a italská renesanční architektura 1. poloviny 15. století
15. Massacio a počátky renesanční malby ve Florencii
16. Donatello a počátky renesančního sochařství ve Florencii
17. Leon Battista Alberti
18. Italská architektura 2. poloviny 15. století
19. Malířství a architektura v Benátkách 2. poloviny 15. století
20. Donato Bramante a římská architektura první třetiny 16. století
21. Leonardo da Vinci
22. Raffael
23. Giulio Romano
24. Michelangelo
25. El Greco
26. Tizian
27. Benátská malba 16. století
28. Severoitalská architektura 16. století
29. Manýrismus v italském a francouzském umění
30. Manýrismus na záalpských dvorech
31. Renesanční umění v německých zemích
32. Renesanční architektura ve Francii
33. Caravaggio
34. Boloňská škola a římská malba 1. pol. 17. stol.
35. Římská architektura na 2/2 16. století
36. G. L. Bernini
37. Fr. Borromini
38. P. da Cortona
39. G. Guarini a piemontská barokní architektura.
40. Francouzská architektura 17. století
41. Francouzské malířství a sochařství 17. století
42. D. Velasquez a španělská malba 17. století
43. P. P. Rubens a vlámská malba 17. století
44. Rembrandt a holandská malba 17. století
45. Rakouská a německá architektura vrcholného baroka
46. G. R. Donner a středoevropské sochařství poloviny 18. století

47. Jihoněmecké umění pozdního baroka a rokoka

Evropské umění 19. a 20. století

1. Francouzská revoluční architektura
2. Novoklasicismus v evropském umění
3. J. L. David
4. F. Goya
5. Canova a sochařství počátku 19. století
6. Turner, Constable a anglická romantická krajinomalba
7. G. D. Friedrich a německý romantismus
8. E. Delacroix a francouzský romantismus
9. Courbet a francouzský realismus
10. Barbizonská škola
11. Evropská architektura 1. poloviny 19. století
12. Evropská architektura 2. poloviny 19. století
13. E. Manet
14. Impresionismus
15. Postimpresionismus a symbolismus
16. Paul Cézanne
17. Vincent van Gogh
18. A. Rodin a francouzské sochařství přelomu století
19. Art Nouveau – Jugendstil – vídeňská secese
20. Evropská architektura přelomu 19. a 20. století
21. Expresionismus v evropském umění
22. H. Matisse a fauvismus
23. Francouzský kubismus
24. P. Picasso
25. Italský futurismus
26. Dada a surrealismus
27. M. Duchamp
28. Vývoj abstraktního umění
29. C. Brancusi, A. Giacometti a evropské sochařství první poloviny 20. století
30. A. Perret. P. Behrens a počátky moderní architektury v Evropě
31. Evropská architektura 20. a 30. let 20. století
32. W. Gropius a Bauhaus
33. Le Corbusier
34. Ludwig Mies van der Rohe
35. L. Sullivan a F. L. Wright
36. L. Kahn
37. Umělecké směry po druhé světové válce
38. Konceptuální umění
39. Evropská a světová architektura 40.- 60. let 20. století
40. Evropská a světová architektura po roce 1970

41. Tendence současného evropského a světového umění

III. Historiografie a metodologie dějin umění

1. Plinius a Pausanias
2. Ekfrasis
3. Byzantský spor o obraz
4. Ut pictura poesis (antika, renesance)
5. Středověká dílenská literatura
6. Raná renesance: C. Cennini, L. B. Alberti
7. Literatura o architektuře (antika, renesance)
8. Renesanční teorie proporcí
9. Italská literatura o umění v 16. století
10. Paragone
11. G. Vasari (a další životopisci)
12. Klasicismus a akademismus v Itálii a Francii 17. a 18. století.
13. Německý klasicismus 2. poloviny 18. století
14. Znalectví a formalismus
15. Kulturněhistorické tendence v dějinách umění
16. Ikonologie (A. Warburg, E. Panofsky)
17. Vídeňská škola dějin umění I. (do cca. 1920)
18. Vídeňská škola dějin umění II. (pozdní)
19. E. H. Gombrich
20. Český dějepis umění v 19. století
21. Český dějepis umění ve 20. století

22. Současné tendence metodologie dějin umění

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Tematické okruhy k bakalářským státním zkouškám