Granty

Aktuální

Odborní pracovníci Ústavu pro dějiny umění jsou zapojeni do řešení následujících grantů:

„Novostavby v historickém prostředí“ (NAKI, nositel Národní památkový ústav, za Ústav Richard Biegel a Rostislav Švácha), 2023–2027

„Images of science in Interwar Czechoslovakia“ (Lumina quaeruntur Akademie věd České republiky,  hlavní řešitel Jan Jakub Surman, Masarykův ústav a archiv, AV ČR, za Ústav Marie Rakušanová), 2022–2026

„Artwall“ (Grant Ministerstva kultury České republiky; Grant Magistrátu hlavního města Prahy, hlavní řešitel C2C, za Ústav Zuzana Štefková), 2023

„Libri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knih“ (GAČR, nositel Ústav dějin umění AV ČR, spoluřešitel Jan Dienstbier – výzkumný pracovník Fakulty a Ústavu)

 

Cooperatio: program institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, od 2022

Minulé

Mezi hlavní grantové projekty řešené v minulých letech ústavem spadají:

„Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ (NAKI, hlavní řešitel Ing. Petr Macek, Ph.D, hlavní autorka a kurátorka výstavy doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. )

„Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)“ (GA ČR , řešitel Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.)

„Barokní architektura v Čechách“ (GA ČR, pův. řešitel prof. PhDr, Mojmír Horyna, projekt dokončili Ing. Petr Macek Ph.D. a PhDr. Richard Biegel, Ph.D.).

„Hypnotizér moderního malířství. Bohumil Kubišta a neklid raných evropských avantgard“ (GA ČR, řešitelka doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.2016-2018)

„České umění 50. let 20. století v mezinárodních sociokulturních souvislostech“ (GA, ČR, řešitelka prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.)

Ústav pro dějiny umění je dále pravidelným spolupořadatelem výstav a vědeckých konferencí. Zásadním projektem, kterého se zúčastnili pedagogové a studenti ústavu, bylo sté výročí ÚDU FF UK. Vědeckým výstupem tříleté badatelské práce je jednak výstava „Dějiny umění ve smyčkách doby“, která v únoru 2020 proběhla v křížové chodbě Karolina, jednak rozsáhlá kolektivní monografie „Století ústavu pro dějiny umění FF UK“, kterou v dubnu 2020 vydalo nakladatelství FF UK.

Úvod > Věda a výzkum > Granty