Granty

Mezi hlavní grantové projekty řešené v minulých letech ústavem patřil projekt NAKI „Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ (hlavní řešitel Ing. Petr Macek, Ph.D, hlavní autorka a kurátorka výstavy doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. ), projekt GA ČR „Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)“ (řešitel Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.) nebo projekt GA ČR „Barokní architektura v Čechách“ (pův. řešitel prof. PhDr, Mojmír Horyna, projekt dokončili Ing. Petr Macek Ph.D. a PhDr. Richard Biegel, Ph.D.). Výsledkem všech zmíněných projektů byly rozsáhlé vědecké monografie, nebo – v případě prvních dvou – i rozsáhlé reprezentativní výstavy.

V současné době je ústav nositelem projektu GA ČR „Hypnotizér moderního malířství. Bohumil Kubišta a neklid raných evropských avantgard“ (řešitelka doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.2016-2018) a projektu GA ČR „České umění 50. let 20. století v mezinárodních sociokulturních souvislostech“ (řešitelka prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.). Členové ústavu jsou zapojeni do vědeckovýzkumných programů Progres (Q09 – Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa a Q07 – Centrum pro studium středověku) a KREAS (projekt „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“).

Ústav pro dějiny umění je dále pravidelným spolupořadatelem výstav a vědeckých konferencí. Zásadním projektem, kterého se zúčastnili pedagogové a studenti ústavu, bylo sté výročí ÚDU FF UK. Vědeckým výstupem tříleté badatelské práce je jednak výstava „Dějiny umění ve smyčkách doby“, která v únoru 2020 proběhla v křížové chodbě Karolina, jednak rozsáhlá kolektivní monografie „Století ústavu pro dějiny umění FF UK“, kterou v dubnu 2020 vydalo nakladatelství FF UK.

Úvod > Věda a výzkum > Granty