Umění středověku

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění středověku

České země

1. Románská knižní a nástěnná malba
2. Románská architektura v Čechách a na Moravě
3. Románské sochařství v Čechách a na Moravě
4. Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě
5. Sochařství 1/2 14. století v českých zemích a Mistr Michelské madony
6. Malířství 1/2 14. století v českých zemích a Mistr Vyšebrodského oltáře
7. Katedrála sv. Víta ve14. století – architektura, sochařství, malířství
8. Vrcholně gotická architektura v Čechách a na Moravě
9. Petr Parléř
10. Řezbářství 3/4 14. stol v českých zemích
11. Mistr Theodorik a dvorský styl Karla IV.
12. Malířství poslední třetiny 14. století a Mistr Třeboňského oltáře
13. Krásný sloh
14. Umění doby husitské
15. B. Ried a architektura za vlády Jagellonců v českých zemích
16. Sochařství za vlády Jagellonců v českých zemích
17. Malířství za vlády Jagellonců v českých zemích

Evropa

1. Raně křesťanská architektura
2. Raně křesťanské malířství a sochařství
3. Karolinské a ottonské umění
4. Románská architektura ve Francii, v Itálii a v Německu
5. Románské malířství a sochařství
6. Gotická cisterciácká architektura ve Francii a v Evropě
7. Počátky gotické katedrální architektury ve Francii
8. Architektura klasických francouzských katedrál
9. Poklasické období ve francouzské katedrální architektuře
10. Gotická architektura v Německu
11. Katedrální sochařství ve Francii
12. Gotické malířství (nástěnné, deskové, knižní) ve Francii (13. – 15. stol.)
13. Gotické malířství a sochařství v německých zemích
14. Giotto a florentská malba 13. a 14. století
15. Sienská malba 13. a 14. století
16. Nicola Pisano a italské sochařství 13.–14. století
17. Gotická architektura v Itálii
18. Claus Sluter a internacionální gotika ve Francii
19. Bratři Van Eyckové a nizozemský malba 15. stol.
20. Malířství, sochařství a grafika 15. století v německých zemích (K. Witz, H. Multscher, J. Kaschauer, Mistr ES, M. Schongauer ad.)
21. Albrecht Dürer a norimberské malířství
22. Lucas Cranach st.
23. Tzv. Podunajská škola ve střední Evropě
24. Nicolas Gerhaert z Leydenu a pozdně gotické sochařství v německých zemích

Literatura

Povinná

 • Chadraba R., Krása J. a kol., Dějiny českého umění výtvarného I/1, I/2, Od počátků až do konce středověku, Praha 1984
 • Merhautová A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971
 • Líbal D., Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948
 • Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
 • Kutal A., České umění gotické, Praha 1972
 • Homolka J., Janáček J., Krása J., Kuthan J., Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky 1982
 • Poche E. a kol., Praha středověká, Praha 1983
 • Kutal A., České gotické sochařství, Praha 1962
 • Krása J., České iluminované rukopisy 13-16. století. Praha 1990
 • Matějček A., Česká malba gotická: Deskové malířství 1350-1450, Praha 1938
 • Fajt J. (ed.), Karel IV.: Císař z boží milosti, Praha 2006 (též anglicky a německy)
 • Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997 (též anglicky)
 • Homolka J. – Krása J. – Mencl V. – Pešina J.. – Petráň J., Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526, Praha 1984
 • Royt, J., Středověké malířství v Čechách, Praha 2003 (též anglicky a německy)
 • Bartlová M., Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Praha 2001
 • Fillitz H. a kol, Das Mittealter I., Berlin 1969
 • Simson, O. a kol Das Mittealter I., Berlin 1972
 • Toman R. a kol, Gotika: Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000
 • Huyghe R. a kol., Umění středověku, Praha 1969
 • Bialosticki J. a kol., Spätmittelalter und beginende Neuzeit, Berlin 1972P

Doporučená

 • Eberlein J. K., Grundlagen der mittelalterlichen Kunst. Eine Quellenkunde, berlin 1996
 • Dvořáková V., Krása J., Merhautová A., Stejskal K., Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia, London-New York 1964
 • Kutal A., České umění gotické, Praha 1972
 • Krása J., Rukopisy Václava IV., Praha 1971
 • Kol. aut., Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400, I.,II.,III., Köln a.R. 1978
 • Pešina J. (ed.), České umění gotické 1350-1420, Praha 1970
 • Pešina J., Česká malba pozdní gotiky a renesance. Deskové malířství 1450-1550, Praha 1958
 • Pešina J.,a kol., Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300-1350, Praha 1958
 • Castelfranchi Vegas, L, Die Baukunst im Mittelalter, Solothurn/Düsseldorf 1995
 • Poeschke J., Die Skulptur des Mittelalters in Italien, München 2000
 • Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich. G. Brucher (hrsg), Gotik. München-London-New York 2000
 • Kunst in Deutschland, Gotik, (hrsg. Bruno Klein), Prestel  2007
 • Kol. aut., Europas Mitte um 1000, Stuttgart 2000
 • Kol. aut, Lexikon des Mittelalters I-IX, Stuttgart/Weimar 1999

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Předměty > Umění středověku