Ikonografie

Účelem přednášky je seznámit posluchače s novými pohledy na interpretaci uměleckého díla. Úvodní přednášky budou věnovány kritickému přehledu literatury a metod přístupu k danému problému ikonologické interpretace, která je založena na hluboké znalosti souvislostí historických, antropologických, etnologických či teologických. Jako příklady takovéhoto přístupu jsou vybírány památky z evropského i českého výtvarného umění, a to v širokém časovém rozpětí a typovém rozvrstvení, počínaje například dveřmi baziliky sv, Sabiny v Říme, přes ikonoglogické interpretace sochařské výzdoby románských bazilik (např. sv. Marie Magdalény ve Vezlay) a gotických katedrál v Chartres, v Remeši či v Praze, Giottovy malířské výzdoby kaple Srovegni v Padově, malířské výzdoby hradu Karlštejna až po interpretace výzdoby barokních poutních míst (např. Svatá Hora u Příbrami, poutní místo na Bílé Hoře v Praze, Křtiny). Zvláštní pozornost bude také věnována hagiografii a v rámci toho vztahu identity místa a zde uctívaných světců.

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Literatura

Povinná 

 • Appuhn H., Einführung in die Ikonographie der Mittelalterlichen Kunst in Deutschland. Darmstadt 1991
 • Aurenhammer H., Lexikon der christlichen Ikonographie. Wien 1959-1967
 • Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Praha 1985
 • Blažíček O. J. – Kropáček J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
 • Forstner D. – Becker, R., Neues Lexikon christliche Symbole. Innsbruck –Wien 1991
 • Hall, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991
 • Royt J.- Šedinová H., Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998
 • Lurker M., Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha 1999
 • Royt J. Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
 • Belting H., Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München 1991

Doporučená

 • Ariés Ph., Dějiny smrti 1-2. Praha 2000
 • Aurenhammer H., Die Darstellungen Madonna in der Kunst. Wien 1954
 • Bauer W. – Dumotz I. (Hrsg.), Lexikon der Symbole. Wiesbaden 1984
 • Bauer W., Wörterbuch zum Neuen Testament. Berlin 1971
 • Belting H., Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. Berlin 1981
 • Bibel in Wort und Bild, Bd. 1-10, Hrsg. Prager M. – Stemberger G. Salzburg 1982
 • Bultmann R., Ursprung und Sinn der Typologie als hermeneuticher Methode, in: Bultmann R., Exegetica. Tübingen 1967
 • Calvocoressi P., Who´s who in der Bibel. 450 Portraits von Aaron bis Zacharias. München 1993
 • Cattin Y. – Faure Ph., Die Engel und ihr Bild im Mittelalter. Regensburg 2000
 • Das grosse Bibellexikon, (Hrsg.) Burkhardt H., Grünzweig F. Wuppertal-Giessen 1990
 • Denkstein V., K vývoji symbolu a k interpretaci děl středověkého umění, in: Rozpravy ČSAV. Praha 1987
 • Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl. (Hrsg.) Galling K., 6 dílů, 1 Registerbd. Tübingen 1957-1965
 • Douglas D.J. (ed..): Nový biblický slovník. Praha 1996
 • Emmerson R.K., McGinn B., The Apocalypse in the Middle Ages, New York 1992.
 • Encyclopaedia Judaica. Jerusalem 1972
 • Gombrich E.H., Symbolic Images: Studies in the Art of the Renaissance. London 1972
 • Grabar A., Christian Iconography. A Study of its Origins. London 1980
 • Kaemmerling E. (Hrsg.), Ikonographie und Ikonologie, Theorien, Entwicklung – Probleme. Köln 1979
 • Kanof A., Jewish Symbolic Art. Jerusalem 1996
 • Kollwitz J.- Campenhause H., Fr. v., Das Gotesbild im Abendland. Witten 1959
 • Kořán I., Gotické veraikony a svatolukášské madony v pražské katedrále, in: Umění XXXIX (1991)
 • Krautheimer R., Introduction to an Iconography of Medieval Architecture, in: Warburg Jurnal, 5 (1942)
 • Krueger R.: Die Kunst der Synagoge. Leipzig 1968
 • Ladner G. B., Handbuch der frühchristlichen Symbolik. Gott-Kosmos-Mensch. Stuttgart – Zürich 1992
 • Meek H.A., The Synagogue. London 1995
 • Mohr G.H.: Lexikon symbolů. Obrazy a znaky křesťanského umění. Praha 1999
 • Reallexikon zur byzantinischen Kunst, (Hrsg.) Wessel Kl., díl 1-3, Stuttgart 1963-1978
 • Reallexikon für Antike und Christentum, (Hrsg.) Klauser Th.., díl 1-12, Stuttgart 1959-1983
 • Reallexikon für protestantische Theologie und Kirche (Hrsg.) Hauck A., 24 dílů. Lipsko 1896-1913
 • Réau L.: Iconographie de l´art chrétien, 3 díly. Paris 1955-59
 • Royt J., Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 1999
 • Runes D. D.: Slovník judaizmu. Bratislava 1992
 • Ströter-Bender J., Die Muttergotes. Das Marienbild inder christlichen Kunst, Symbolik und Spiritualität. Köln 1992
 • Zlatohlávek M. – Rätsch ,Ch. – Müller, C., Das Jüngste Gericht. Düsseldorf – Zurich 2001

Výše uvedené české publikace starší roku 2007 jsou až na výjimky přístupné online v Národní digitální knihovně v databázi Děl nedostupných na trhu.